ආර්ථික මද්‍යස්ථානය තුල ලියාපදිංචි වී ඇති වෙළෙන්දන් සංඛ්‍යාව

උතුරු මැද පළාත
 • අනුරාධපුරය 1353
 • පොළොන්නරුව 13
බස්නාහිර පළාත
 • ගම්පහ 314
 • කොළඹ 153
 • කළුතර 68
දකුණු පළාත
 • හම්බන්තොට 6
 • මාතර 4
 • ගාල්ල 21
උතුරු පළාත
 • යාපනය 2
 • කිළිනොච්චිය 1
 • මන්නාරම 5
 • මුලතිව් 4
 • වව්නියාව 16
වයඹ පළාත
 • කුරුණෑගල 1119
 • පුත්තලම 399
සබරගමුව පළාත
 • කෑගල්ල 103
 • රත්නපුර 9
ඌව පළාත
 • බදුල්ල 5
 • මොණරාගල 2
මධ්‍යම පළාත
 • මාතලේ 16
 • නුවර 68
 • නුවර එළිය 13
නැගෙනහිර පළාත
 • ත්‍රිකුණාමලය 24
 • මඩකලපුව 1
 • අම්පාර 7